Ana Sayfa   |  Merkezimiz   |   Kadromuz   |   Hiperbarik Oksijen Tedavisi   |   İletişim
 
 
 
 
 
 

Hekim Rehberi

Refrakter Osteomiyelit

Refrakter osteomiyelit uygun cerrahi ve medikal tedaviye rağmen iyileşmeyen veya tekrar eden kronik osteomiyelitleri ya da uygun tedaviye cevap vermeyen akut osteomiyelitleri ifade eder. Osteomiyelitlerin yaklaşık % 20’si refrakter hale gelmektedir.

Hangi hastalarda HBOT?

Tüm refrakter osteomiyelitlerde  -özellikle sistemik veya lokalize patolojisi olan lokalize ya da diffüz tiplerinde- (Cierny Mader osteomyelit sınıflaması evre IIIB, IVB) HBOT endikedir.
Mortalite ve morbiditelerinin daha yüksek oluşu nedeniyle sternum, vertebra ve kafa kemiklerinin akut osteomiyelitlerinde cerrahi ve medikal tedaviye HBOT’nin eklenmesi uygundur.  HBOT ile postoperatif nöroşirürjikal enfeksiyonların, radyasyon hasarı olan mandibulada gelişen osteomiyelitlerin, dış kulak yolu ve kafa kaidesini etkileyen malign eksternal otitin tedavisi de desteklenebilmektedir.  

Neden HBOT?

Aşağıdaki etkileri yoluyla tedaviye eklenen HBOT, refrakter osteomiyelitlerin
% 60-85’inde enfeksiyonu durdurabilmektedir.
1.Nötrofil fagositoz fonksiyonu düzelir
2. Anaerobik mikroorganizmaların üremesi baskılanır
3. Aminoglikozid, sefalospoin gibi antibiyotiklerin etkinliği arttırılır
4. Osteoklast aktivitesi arttırılır
5. Ödemin çözülmesi sağlanarak kompartman içi basınç düşürülür, inflamatuar reaksiyonlara bağlı zararlı etkiler azaltılır
6. Kollajen yapımı ve anjiogenezin desteklenmesiyle kemikte ve çevreleyen yumuşak dokuda perfüzyon arttırılır
7. Demarkasyon hızlanır.

Ne zaman HBOT?

Cerrahi debridman ve 4-6 haftalık parenteral antibiyotik tedavisine yanıt alınamadığı veya enfeksiyonun tekrar ettiği durumda cerrahi ve medikal tedavi yanında verilmesi uygundur.
Refrakter osteomiyelit tedavisinde debridman öncesindeki dönemde 2 haftalık süreyle uygulanan HBOT desteğinin debridmanı kolaylaştırdığı bildirmiştir. 

Ne kadar HBOT?

2-2,5 ATA’da 1,5-2 saatlik seanslar halinde günde 1 seans olmak üzere cerrahi ve medikal tedavi yanında uygulanacak olan 40-50 günlük tedavi genellikle yeterlidir.